La composició del Consell Escolar del Centre està formada per les persones següents:

Directora (Presidenta del Consell): Giannina Aztarain

Representants de la titularitat: Montserrat Plans, Marian Baqués, Dolors Romeu

Representants dels professors: Rossi Almodóvar, Gemma Muns, Isabel Serra, Alba Ció

Representants dels pares dels alumnes: Marta Bas, Sílvia Solà, Montse Forcada, Sara Padrissa

Representant del personal d’administració i serveis: Pilar Roger, Cristina Saforas (suplent)